Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Dili Oy
PL 120
0511 Helsinki.
Y-tunnus: 0621441-3

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Dili Oy
Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa: palvelu@dili.fi

3. Rekisterin nimi: Dilin asiakassuhde- ja yhteysrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään nykyisen tai tulevan asiakassuhteen ylläpitoon, hallinnointiin ja muuhun viestintään, mukaanlukien sähköinen markkinointiviestintä. Rekisteriin tallennetaan myös tietoa asiakkuuteen liittyvistä asioista sekä markkinointilupia ja -kieltoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin voi sisältää seuraavia tietoja. Kontaktin nimi, yhteystiedot mukaanlukien osoite, sähköposti ja puhelinnumero, muita yksilöintitietoja, tilauksia koskevia tietoja, teknisiä tietoja kuten tilauksen IP-osoite, suoramarkkinointilupa tai kielto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyn tilatessa tuotteita Dili Oy:ltä tai ilmaistessa kiinnostuksensa Dili Oy:n tuotteisiin markkinointitoimenpiteen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei siirto ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietoja siirretään teknisen käyttöyhteyden avulla tai teknisenä tallenteena.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu tietokantaan, johon rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokannat on suojattu toimialalla yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Jos rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä erikseen ilmoitettavassa yhtiön toimipisteessä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Dili Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Kielto-oikeuden voi käyttää kirjeitse Dili Oy:n tässä rekisteriselosteessa ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalveluun.